Texte blanc
Texte rouge

Texte rose
Texte vert foncÚ
Texte vert clair
Texte bleu foncÚ
Texte bleu clair

Texte jaune foncÚ
Texte jaune pÔle
Texte noir
Texte brun
Texte violet
Texte mauve
Texte orange