Texte blanc
Texte rouge

Texte rose
Texte vert foncé
Texte vert clair
Texte bleu foncé
Texte bleu clair

Texte jaune foncé
Texte jaune pâle
Texte noir
Texte brun
Texte violet
Texte mauve
Texte orange